Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Sitemizde verilen tüm servisler ve ,Akat mah. Menekşe sk. Gazeteciler sit. A3-6 Blok Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı Kidokit Çocuk Gelişimi A.Ş.’ne (“Şirket”) aittir ve şirketimiz tarafından işletilir.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Şirketimiz tarafından yönetilmekte olan Site’de kidokit.com Web Sitesi ve bağlı mobil uygulamalarının (“Site ”) kullanıcıları (“Kullanıcılar”) tarafından Şirketimize sağlanan ve/veya Site’nin kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimiz, sunulan hizmetler kapsamında çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir İşbu başlık altında, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Sitemiz tarafından işin doğası gereği, Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması esnasında aşağıdaki verilerinizi toplamaktadır.

 • Ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon/faks numarası,
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgiler,
 • Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,

TARAYICI ÇEREZLERİ

Şirketimiz, Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

 • [Tarayıcı Türü]
 • [IP]
 • [İşletim Sistemi],
 • [Görüntülenen Sayfalar]
 • [Görüntüleme Süresi]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde

anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek

ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın

gerçekleştirecektir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılarımız tarafından Sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri;

Kullanıcılarımız ile yaptığımız işbu Gizlilik Politikası ve "Kullanıcı Sözleşmesi"nde düzenlenen kişisel kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi,

Hizmetler’in ve yapılan işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kullanıcının Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri bildirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kullanabilir ve işleyebilir. Şirketimiz, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama

yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcılarımızın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Şirketimiz, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Şirketimiz, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı Sözleşmesi ve Sözleşme kapsamı hizmetlerin ifası, Kullanıcı deneyiminin ve Hizmetler’in geliştirilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nın “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için, Bankalar ve Hizmetler’in sağlanması için işbirliği içinde olunan üçüncü taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla ve diğer üçüncü kişilerle, belirtilen kapsamda ve kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.

Şirketimiz ve Sitemiz ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanun, Kanun hükmünde Kararname, Yönetmelik vb yetkili hukuki otorite tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları ile açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Şirketimiz, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Kullanıcı, Şirket’e ve/veya Site’ye başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini şirket adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Şirketimiz ve Sitemiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgi, bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılarımız/Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimiz ve/veya Sitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Veri Silme Talebi

Kullanıcı, bilgilerinin/verilerinin silinmesi için talebini info@kidokit.com e-posta adresine iletmelidir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirketimiz, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi ile Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirketimiz, Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Şirket, elde etmiş olduğu kişisel verileri Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere kullanıcının bulunduğu yargı alanı dışındaki ülkelere aktarabilir ve bu ülkelerde saklayabilir. Söz konusu ülkeler kişisel verilerin korunması bakımından farklı koruma düzeylerine sahip olabilmektedir. Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve işbu Politika ile uyum içinde işlenmesini temin etmek için gereken tüm makul önemleri almaktadır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirketimiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz

Şirketimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site/Platform üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Şirketimiz, hizmet ve alışveriş sitelerimizden hizmet alan/alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır.

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir Sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Şirketimiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, hizmet/alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Kullanıcı giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik/kullanıcılık işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan Şirketin güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde Şirket’in açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız Sitenin bütün telefon/ adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Şirketimize ait tüm online hizmet/alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler yer almaktadır.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz Şirketimiz tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Sitemiz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirketimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemize, Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@kidokit.com adresine email gönderebilirsiniz. Şirketimize, Şirkete ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket Ünvanı: KidoKit Çocuk Gelişimi A.Ş

Adres: Akat mah. Menekşe sk. Gazeteciler sit. A3-6 Blok Beşiktaş/İstanbul

Eposta: info@kidokit.com

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

a) www.kidokit.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarının.(Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten Akat mah. Menekşe sk. Gazeteciler sitesi. A3-6 Blok Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Kidokit Çocuk Gelişimi A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.)

b) www.kidokit.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarında yer alan formları doldurarak kaydolan internet kullanıcısı (Bundan böyle (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır)

Sözleşmenin Konusu

Şirket’in sahip bulunduğu internet sitesi Site den Kullanıcı’nın faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Site ve Uygulama kapsamında, Site’nin kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, Sözleşmeler, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile sair kural ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Tarafların Hak ve Yükümlükleri

3**.1**. Kullanıcı, Şirket’in sahip olduğu SİTE’de sunulan Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen ve almak istediği Hizmet/ürüne göre farklılık gösterebilecek olan bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi ve eki/ ayrılmaz parçası olan sözleşmeleri onaylaması gerektiğini bildiğini ve onayladığını, işbu Sözleşme ve eki sözleşmelerde yer alan tüm maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini beyan eder.

3.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Kullanıcı, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlara, sair mevzuata uygun, güncel, tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin güncel olmaması, gerçeğe aykırı ve/veya yetersiz, çelişkili, aldatıcı olması halinde; Site’ye erişim sağlanamamasından, hizmetlerden yararlanılamamasından ve/veya hizmetlerden beklenen sonucun alınamamasından ve ayrıca bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Şirket, Site ya da 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarar, ceza ve yaptırımlardan tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu, her türlü zarar, ceza ve yaptırımların hiçbir ihtara gerek olmaksızın Kullanıcı tarafından karşılanacağını, Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim, e-posta adresi ve Kullanıcı’ya verilen şifre ya da Kullanıcı’ya iletilen tek seferlik şifreler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Şirket ve/veya Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi kullanma hakkı bizzat Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Şifrenin muhafazası için gerekli dikkat ve özeni göstermek, tedbirleri almak yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile yahut Kullanıcı’ya iletilen tek seferlik şifrelerle gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Şifre kullanılarak gerçekleşen faaliyetlerden doğan her türlü yasal, hukuki ve cezai sorumluluk ve zararlar Kullanıcı’ya ait olup, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, ihlal/izinsiz kullanımdan kaynaklanan yasal, sözleşmesel doğacak her türlü sorumluluk ve yükümlükleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı, Şirket’e ait Site sini kullanırken Site ve uygulamayı; Kanuna, ahlaka, adaba, dürüstlük ilkelerine, işbu Sözleşme ve eki sözleşmeler ile Site Kullanım Koşullarına uyacağını ve ihlal etmeyeceğini; Site’nin amacı ve faaliyet alanı dışında kullanmayacağını; Site içindeki faaliyetlerinde Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde Kamu düzenini bozucu, kanuna, genel ahlaka ve adaba aykırı, 3. Kişilerin haklarını rahatsız eden ve/veya taciz eden, zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden faaliyetlerde bulunmayacağını veya içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını; Şirket, Site, diğer kullanıcılar ile başkaca 3. Kişilerin hukuki, fikri mülkiyet hakları ile telif haklarına, maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını; Site’ye orantısız ve aşırı yük getirecek iş-işlemler yapmayacağını; diğer internet kullanıcılarının ve Site Kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını ve/veya bunları kullanmayacağını; Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde; hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluklar ile Şirket’in, Site’nin ve/veya 3. Kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararları tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya ait olup, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.6. Kidokit web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için Şirket /Site tarafından mevcut imkanlar dahilinde mevzuat ve hizmetin gerektirdiği tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının, kendi kişisel tedbirlerini almak, virus koruma sistemini ve sair gerekli koruma sistemlerini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Kidokit web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm aksaklık, sorun, hatalardan ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

3.7. www.kidokit.com internet sitesinde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, resim, video ,alıntılar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen her türlü beyan, yazı vesair paylaşımlar tamamen Kullanıcı’nın kendi kişisel görüşü olup, Kullanıcı’yı bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin, paylaşımların Şirket ve Site ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Fikir, görüş ve düşünce ve sair paylaşımlardan ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Kullanıcı sorumlu ve yükümlüdür. Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler, paylaşımlar nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve/veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler, paylaşımlar nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’in herhangi bir hukuki, cezai, idari sorumluluğu yoktur.

3.8. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’nın kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.9.Kullanıcı, www.kidokit.com internet Sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Şirket ve/veya Site’nin herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını, Şirket ve/veya Site’den tazminat dahil hiçbir hak, alacak ve talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.10. Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Site ve Uygulama kapsamında yer alan diğer sözleşmeler, koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerinin bir ya da birkaçını ihlal etmesi/ aykırı davranması halinde; Kullanıcı, ihlaller ve aykırılıklar nedeniyle cezai, idari, mali ve hukuki olarak Kullanıcının şahsen sorumlu olduğunu ve Şirket’in herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Şirket, herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce ya da sonra ihbarda bulunmaksızın Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, fiyat, bilgi, sözleşme ve işbu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma, yeniden düzenleme veya yenileme, yayını durdurma hakkına sahiptir. Değişikler Sitede yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Site’yi kullanmakla ya da sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

3.12. Üyeliklerinize ait ücretler, kendiniz iptal etmediğiniz sürece üyelik sürenize göre düzenli olarak Apple Store/Play Store hesabınızdan ve üyelik bitim süresine 24 saat kala ödenecektir.

3.13. Üyeliklerinizi sonlandırmak istediğinizde Apple Store/Play Store hesap ayarlarınıza giderek iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

3.14. Üyeliğinizi iptal etmeniz durumunda henüz üyelik sürenizin sonuna gelmemiş olsanız dahi, kullanmadığınız süreye ait bir geri ödeme yapılmayacaktır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site ve Uygulama ve bunlarla ilişkili Site’nin genel görünüm ve dizaynı, Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, web sitesi ve kidokit.com alan adı, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar, logo, ikonlar, görsel ve işitsel vesair imgeler, resim-metin ve video klipleri, tasarımlar, yazılımlar, bilgi ve yöntem, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, kaynak kodları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli, ürün ve hizmetler de dahil tüm materyaller ("Materyaller") ve bunlara ilişkin tescilli ve tescilsiz tüm fikri-sınai mülkiyet haklar dahil her türlü mülkiyet ve menfaat yahut bunları kullanma hak ve yetkisi Şirket’e veya belirtilen yetkilisine ait olup, Uluslararası ve Ulusal hukukun koruması altındadır.

Şirket’in, Site’nin, bu sitede adı geçen başkaca kişi/şirketlerin, ürün/hizmetleri kendi ticari markaları ve haklarıdır, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Site ve Uygulama üzerinde, bunların işbu Sözleşme ve sair koşullarda belirlenen şekilde kullanımı dışında Kullanıcı’ya herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanamaz. Söz konusu fikri-sınai mülkiyet haklar dahil her türlü sair haklar konusunda Kullanıcılar ve/veya 3. Kişilere hiçbir hak vermez.

Site ve Uygulamada yer alan Materyallerin (bilgi, görseller, tasarımlar, yazılar, reklamlar, logolar, grafikler, Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılım/kod/teknik veri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri-sınai haklar dahil her türlü sair hakların kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, değiştirilmesi, işlenmesi, başka bir lisana çevrilmesi, yeniden yayımlanması, silinmesi, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, aktarılması, kullanılması, iletilmesi, sunulması, Site'nin tamamı ya da bir bölümünü revize ederek, ekleme yaparak, değiştirerek farklı bir biçimde kullanılması ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ve/veya Bu web Sitesinde adı geçen başkaca şirketlerin ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler, alan adını vb. haklarının kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca Kullanıcı/Kullanıcıların; Site ve uygulamaya müdahale etmesi; yetkisiz erişim ve tersine mühendislik yapması; Site ve Uygulama’nın kullanımını/ işleyişini engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren, zorlaştıran (spam, virüs, Truva atı vb) iş, işlem ve eylemlerde bulunması; Site ve Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek iş-işlem ve eylemde bulunması; Site ve Uygulamada yer alan her türlü bilgi, görsel, yazılım, sistem ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir içeriği kısmen ya da tamamen alması, kopyalaması, çoğaltması, silmesi, başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde yayımlaması, dağıtması; Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması ve saldırılar düzenlenmesi, Site ve uygulamayı meşgul etmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlamaya çalışması; Siteden alınan herhangi bir bilginin, hizmetin diğer herhangi bir rehbere, ürüne veya hizmete dâhil etmesi veya teşebbüs etmesi kesinlikle yasaktır.

Aksine hareketler ve ihlal halinde; aykırılık ve ihlalden kaynaklanan hukuki, mali, idari ve cezai her türlü sorumluluk ve Şirket, Site ve/veya 3. Kişi/kişiler tüm zararlarını tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya ait olacaktır. Şirket’in ayrıca; yasal ve sözleşmesel her türlü dava ve talep hakkı ve Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın hesap/kullanımı kapatmak hakkı saklıdır

 1. Gizlilik

Şirket, Site üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Kullanıcı; Sözleşme’ye konu Hizmetlerden faydalanabilmesi için; işin doğası gereği ve/veya Kullanıcılık Sözleşmesi ile sair Sözleşmelerin kurulması veya Site üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması esnasında ve/veya işbu Sözleşmenin eki niteliğindeki Gizlilik ve Güvenlik Politikasında belirtilen sebep ve şartlarla kişisel verilerinin Şirket tarafından talep edilebileceğini ve toplanabileceğini, Ön bilgilendirme formu ve Sözleşmeye onay vermek ve elektronik ortamda teyit etmekle birlikte; Şirket’in, Site üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılar tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri; Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilikve Güvenlik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in ve yapılan işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kullanıcının Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri bildirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kullanabileceğini, Şirket’in, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabileceğini, Kişisel bilgilerin, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabileceğini, Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgilerin; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabileceğini, Kullanım Koşulları, Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili sözleşmeler ile Site’de yer alan Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamı ve şartları ile sınırlı olmak üzere bilgilerinin toplanması ve kullanılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder kabul ettiğini ve izin verdiğini beyan eder ( Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilik ve Güvenlik Politikası’ndan erişilebilir)

Kullanıcı, işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Şirket, Site üzerinden Kullanıcının ilettiği kişisel bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Gizli Bilgiler; “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ile belirlenen esas, kapsam ve koşulların varlığı halinde veya emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ya da resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

**6.**Sorumluluk

6.1. Şirket, Site ve Uygulamayı “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, Site ve Uygulamanın hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, Site, ve Hizmetler’in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım-onarım, güncelleme yahut Aracı Firmaların sistemlerinden de kaynaklanabilecek sair nedenlerle Site’ye erişimin ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da kesilebileceğini beyan eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2. Şirket, (i) Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden**; (ii)** tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.3. İşbu madde uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket, Site’nin kapsamına, hizmetler ve uygulamaya (bunlarda yer alan tüm bilgiler, içerikler dâhil), ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site ve hizmetler’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, hukuki, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır .

6.4. Kullanıcı, Site ve Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Site ve/veya link verilen sitelere girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgi, veri, program, yazılımların kullanılması, Site ve Site içerisinde sunulan hizmetlere erişimin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesinden kaynaklı (işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması, bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer diğer ) sorunlarda ve Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek her türlü müdahale ve zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Şirket ve/veya Site ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 1. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi
 2. i) Şirket Kullanıcı’nın bilgi ve kayıtlarının, paylaşımlarının gerçeğe aykırı olması, mevzuata, kamu düzeni, genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunulması, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Sözleşmelere aykırı davranması halinde sözleşmeyi ihbarsız tek taraflı olarak sona erdirebilir.
 3. ii) Şirket, dilediği zamanda hiçbir neden göstermeksizin ve tek taraflı olarak Kullanıcı Sözleşmesini sona erdirmek, Kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgilerini silmek, Site’yi, Uygulamayı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya almak hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu tasarrufu önceden kabul ederek bu durumda Şirket ve/veya Site’nin sorumluluğu bulunmadığını, Şirket’ten tazminat ve başkaca hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

iii)Kullanıcı, yasa ya da sözleşme ihlalleri ve/veya yasal ve sözleşmesel edimlerini yerine getirmemesi ya da yasal-sözleşmesel borç, taahhüt, beyanlarına aykırı davranması halinde Şirket’in; Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya daimi olarak durdurabileceğini veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü sona erdirebileceğini, yasal süreç başlatabileceğini ve bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşabileceğini, Kullanıcı aleyhine yasalar ve Sözleşmeden doğan her türlü iddia, şikayet ve taleplerde bulunabileceğini, ayrıca Şirket ve/veya Sitenin ya da 3. Kişilerin uğrayacağı zararlar ile maddi-manevi, hukuki, mali, cezai, idari, ticari kayıp ve zararları tazmin etmek hakkına sahip olduğunu, işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Şirket ya da Site’nin 3 kişi/kurumlara yapmak zorunda kalacağı her türlü ödemeyi ve/veya uğradığı zararları Kullanıcıya rücu hakkına sahip olduğunu bilmekte, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 1. Muhtelif Hükümler
 2. i) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 3. ii) İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

iii) Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 1. iv) Taraflar, siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olduğunu, HMK 193 maddeye ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu karşılıklı kabul ve beyan eder.
 2. v) Bu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Bu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 3. Yürürlük

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece ve/veya Kullanıcı’nın iptal etmesi veya Şirket tarafından Kullanıcılık Sözleşmesinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır

KULLANICI ŞİRKET