Kidokit Logo

Baba adayının doğuma katılımı

Baba Adayı ve Anne Adayı

Önemli Noktalar

Doğum öncesinde babalara tavsiyeler;

Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bilmesi ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yar. Gü­nü­müz­de ha­mi­le kal­mak es­ki­den ol­du­ğu gi­bi, ya­şa­mın ge­re­ği de­ğil, bir­lik­te alı­nan çok önem­li bir ka­rar. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz. Bu insan ge­le­ce­ğe uza­ta­ca­ğı­nız bir köp­rü ola­cak. Umut­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­cek ve dün­ya­mı­zı gü­zel­leş­ti­rip, an­lam ka­ta­cak. Ai­le­ni­ze mut­lu­luk ge­ti­re­cek bir ço­cu­ğa sa­hip ola­ca­ksınız.

An­ne ve ba­ba ol­ma ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra, ba­ba ada­yı bu sü­re­ce da­hil ola­bi­lir. Gü­nü­müz tek­no­lo­ji ça­ğı sayesinde an­ne-ba­ba ada­yı için, be­şinci ve­ya al­tın­cı haf­ta­dan iti­ba­ren, ul­tra­so­nog­ra­fik tet­kik­ler­le be­be­ğin ay ay ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek ke­yif­li ve he­ye­can ve­ri­ci  bir pay­la­şım­dır.

İlk üç ay­lık kri­tik sü­re­cin ta­mam­lan­ma­sın­dan son­ra ge­len ikin­ci üç ay­lık dö­nem, ha­mi­le­li­ğin en ke­yif­li za­ma­nıdır. Bu dönemde çift­le­r, bir­lik­te yap­mak­tan mut­lu ol­duk­la­rı tüm et­kin­lik­le­ri ya­pa­bilir, aş­kı, sev­gi­yi, be­bek­le­ri­ni, dün­ya­yı ve va­ro­luş ener­ji­si­ni be­ra­ber­ce ye­ni­den keş­fedebilirler. Ayrıca bu dönem, de­ğiş­mek, de­rin­leş­mek, ol­gun­laş­mak ebe­veyn ol­ma­ya ha­zır­lan­mak için de en iyi za­man­dır.

Sık sık, kurs­la­rıma ka­tı­lan ba­ba aday­la­rı­nın bir ço­ğu­nun göz­le­rin­de bu pı­rıl­tı­yı gö­rü­rüm. Baba adayları, eşleri­ne do­ku­nur­ken onları şef­kat­le sa­rıp sar­ma­lar­ken, do­ğum­da eşlerinin ve bebeklerinin yol­cu­lu­ğu­na eş­lik eder­ken, do­ğum son­ra­sı ya­şa­nan­la­rı he­ye­can­la an­la­tır­ken, an­lat­tık­la­rı­mı ve uy­gu­la­ma­la­rı har­fi­yen ha­tır­lar­ken, em­zir­me ve be­bek ba­kı­mı ko­nu­sun­da eşlerine yar­dım­cı ol­mak için gay­ret gös­te­rir­ken, on­la­ra hay­ran olu­rum. Bu yüzden genç ba­ba­la­rın du­yar­lı­lık­la­rından, ai­le­lerine böy­le­si­ne özen gös­te­rip, sa­hip çık­ma­la­rın­dan gu­rur du­yu­yor ve hep­si­ni kut­lu­yo­rum.

Doğum esnasında babalara tavsiyeler

Her şeyden önce do­ğu­ma ka­tı­l­mak, do­ğum­ha­ne­de bulunmak de­mek de­ğil­dir. Bununla birlikte do­ğum baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ev­de ya­pı­la­cak­lar, has­ta­ne­ye gi­diş, has­ta­ne oda­sın­da ve do­ğum­ha­ne­de ola­cak­la­rı bil­mek, do­ğum bil­gi­si, do­ğu­mun ev­re­le­rin­de ya­pı­la­cak ma­saj­lar ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı, ne­fes tek­nik­le­ri, eşi­nin gev­şe­ye­bil­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak do­kun­ma­lar, önem­li ve alın­ma­sı ge­rek­li bil­gi­ler­dir. Bu nedenle hiç­bir şey bil­me­den, yar­dım tek­nik­le­ri­ni öğ­ren­me­den za­ten bir part­ner ola­maz­sı­nız. Bu yüzden ruhunuzda böyle bir katılımcılık olmadan doğumhanede bulunmanızın size ve eşinize faydası olmayacaktır. Böyle bir durumda, be­de­ni­niz ora­da ola­cak gö­zü­nüz gö­re­cek ama ru­hu­nuz mu­ci­ze­yi al­gı­laya­ma­ya­cak. Sonuç olarak do­ğum anı­nın ener­ji­si­ni his­se­de­me­ye­ceksiniz. Ha­zır­lık­sız ya­şa­dı­ğı­nız bu de­ne­yim, bel­ki de yan­lış duy­gu­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ola­cak­tır.

Ba­ba ada­yıysanız, ev­de eşi­ni­zin do­ğum kasılmaları baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ma­saj­lar, otur­ma po­zis­yon­la­rı, ne­fes­le­rin kon­tro­lü, kasılma ara­lık­la­rı­nın sa­at ile ta­ki­bi, has­ta­ne va­li­zi­ne son ek­le­ne­cek­ler ile il­gi­le­nin. Has­ta­ne­ye ula­şı­mı da siz sağ­la­ya­cak­sı­nız!

Doğum başlıyor…

Has­ta­ne­ye ge­lin­di­ğin­de ise oda­nın ses­siz ve loş olmasını sağlayın. Ayrıca kasılma ara­lık­la­rın­da gev­şe­yip, din­le­ne­bi­le­ce­ği bir or­tam yaratın. Ak­tif faz sü­re­cin­de odanın ka­la­ba­lık ol­ma­ma­sına özen gösterin. Bu sü­reç­te an­ne ada­yın­da mi­zaç de­ği­şik­lik­le­ri olabileceği için bu duruma hazırlıklı olun. Hatta et­ra­fın­da onun ve si­zin ai­le­niz­den bi­rey­le­rin ol­ma­sı bi­le eşi­ni­ze sı­kın­tı ve­rebilir. Eğer ya­kın­la­rı­nı­zın oda­dan çık­ma­la­rı­nı siz sağ­laya­mı­yor­sa­nız, bu­nu do­ğu­mu ta­kip eden hem­şi­re­nin ku­la­ğı­na fı­sıl­da­ya­bi­lir­si­niz.

Kasılmalar sı­ra­sın­da ne­fes­le­re ka­tı­la­rak, eşi­ni­zin is­te­di­ği nok­ta­la­ra ma­saj ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı (öğ­ren­di­ği­niz şe­kil­de) yap­ma­lı­sı­nız. Onun ken­di­ni kas­tı­ğı­nı his­set­ti­ği­niz­de ba­cak­la­rı­na, omuz­la­rı­na, çe­ne­si­ne, en­se­si­ne do­ku­na­rak gev­şe­me­si­ni ha­tır­la­tın.

Epi­du­ral anes­te­zi uy­gu­lan­mış­sa eşi­niz me­sa­ne­si­nin dol­du­ğu­nu his­se­de­me­ye­bi­lir. Bu nedenle zaman zaman tu­va­le­te git­me­si­ni sağ­la­yın.

Yer çe­ki­min­den fay­da­la­na­bil­mek için eşi­ni­zin ko­lu­na gi­rip, onun­la yü­rü­me­yi de­ne­yin. Ya­tak­ta po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­tir­me­si­ne yar­dım­cı olun. Yan ya­tış po­zis­yon­la­rın­da ba­cak­la­rı­nın ara­sı­na mut­la­ka bir yas­tıkla destek ya­pın. Bunun dışında onu teş­vik edi­ci, ce­sa­ret­len­di­ri­ci sev­gi söz­cük­le­ri fı­sıl­da­yın.

Eşinizin, hem oda­da hem de do­ğum­ha­ne­de ağ­zı ve du­dak­la­rı ku­ru­du­ğun­da kü­çük buz par­ça­cık­la­rı ve­re­rek, duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı gi­der­me­ye ça­lı­şın. Ancak çok mik­tar­da su ve su­lu gı­da­lar ve­ril­me­si, mi­de bu­lan­tı­sı­na neden ola­ca­ğın­dan buz ter­cih etmelisiniz. Du­dak­la­rı­ için nem­len­di­ri­ci kul­la­nabilir, so­ğuk su ile ıs­la­tıl­mış bir bez ile ter­le­yen yü­zü­nü ve boy­nu­nu sık aralıklarla silebilirsiniz.

Do­ğum­ha­ne­de eşi­ni­zin ba­şu­cun­da olun ve ıkın­ma ça­ba­la­rı­nı des­tek­le­yin. Ikınma anında, eşiniz doğum masasına tutunup kendini çekerken omuzlarından destek olup ıkın­ma­sı­na yardımcı olun ki çok yo­rul­ma­sın .Ayrıca ıkın­ma­sı­nı kes­me­si ge­rek­ti­ğin­de, ne­fes­le­ri kul­la­na­rak ıkın­ma­yı kon­trol et­me­si­ne de yar­dım­cı olmalısınız.

Son olarak ya­pı­la­cak çok şeyin var olduğunu hatırlayın. Bu nedenle ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­da ona des­tek ol­mak üze­re ba­şu­cun­da ol­ma­nız bi­le onun için çok önem­lidir. Bu­nu unut­ma­yın…

 Sevgiler, 

Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Bebek Arabası

Bebek arabası seçerken ipuçları

Önemli Noktalar Bebek arabası, bebeğimiz ile gezilerimizi, alışverişlerimizi ve sorumluluklarımızı daha konforlu, rahat ve güvenli bir şekilde yapabilmemiz için gereklidir. Bebeğimizin ay/yaş aralığı, açılıp kapatma

Çalışan Anne

Çalışan anne misiniz? Size bazı önerilerimiz var!

Önemli Noktalar Çalışan anneler çocukları ile yeteri kadar vakit geçiremedikleri için endişeli olmaları gayet normaldir. Sosyalleşerek, etkinlikler yaparak, ailece oyunlar oynayarak vb. yükünüzü hafifletebilirsiniz. Çocuklarınızla

Montessori matematik

Özellikle okulöncesi dönemde Montessori materyallerinin çocuklara matematik öğretmek için çok faydalı olduğu gözlenmektedir. Öyle ki, ziyaret ettiğimiz birçok okulda (Montessori okulu olmasa bile Reggio Emilio,

27. Hafta Hamilelik

Tebrikler! Artık son trimesterdesiniz. 27. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER Artık gebelikte 27. hafta dönemine girdiniz. Rahiminiz göğüs kafesinize yakınlaştıkça diyafragma da (karın boşluğu ile göğüs

oyuncaklardan ev yapımı

Montessori’yle matematik mucizesi

Önemli Noktalar Matematik okul hayatında kimi çocuk için eğlence kimisi için ise bir kabustur. Oysa işin sırrı çocuğun matematikle nasıl tanıştığında yatar. Montessori sisteminde çocuğun

Beşikte mutlu olan bir bebek

Çocuğunuzun odasını ayırırken…

Önemli Noktalar Çocukların kendi odalarında uyuyabilmeleri gelişimleri açısından önemlidir. Bebeklerin ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslendiği; daha sonrasında ek gıdalara geçirildiği varsayılırsa altıncı

Annesi ile yemek yapan bebek

Evde güvenlik

Önemli Noktalar Çocuğumuzun kendine zarar vermeksizin rahatça hareket edebilmesi için güvenli bir çevre hazırlamak önemlidir. Bu potansiyel riskleri minimize eder ve yetişkinin müdahale etme ihtiyacını

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!