Baba adayının doğuma katılımı

Önemli Noktalar

Doğum öncesinde babalara tavsiyeler;
Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın ha­mi­le eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bi­li­yor ol­ma­sı ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yar. Gü­nü­müz­de ha­mi­le kal­mak es­ki­den ol­du­ğu gi­bi, ya­şa­mın ge­re­ği, çift­le­rin alın ya­zı­sı de­ğil, bir­lik­te alı­nan ve tüm ya­şa­mı ku­cak­la­yan çok önem­li bir ka­rar. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz. Bu insan ge­le­ce­ğe uza­ta­ca­ğı­nız bir köp­rü ola­cak. Umut­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­cek ve dün­ya­mı­zı gü­zel­leş­ti­rip, an­lam ka­ta­cak. Ai­le­ni­ze mut­lu­luk ge­ti­re­cek bir ço­cu­ğa sa­hip ola­ca­ksınız. An­ne ve ba­ba ol­ma ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra, ba­ba ada­yı bu sü­re­ce da­hil ola­bi­lir. Gü­nü­müz tek­no­lo­ji ça­ğı sayesinde an­ne-ba­ba ada­yı için, be­şinci ve­ya al­tın­cı haf­ta­dan iti­ba­ren, ul­tra­so­nog­ra­fik tet­kik­ler­le be­be­ğin ay ay ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek ke­yif­li ve he­ye­can ve­ri­ci  bir pay­la­şım­dır. İlk üç ay­lık kri­tik sü­re­cin ta­mam­lan­ma­sın­dan son­ra ge­len ikin­ci üç ay­lık dö­nem, ha­mi­le­li­ğin en ke­yif­li za­ma­nıdır. Bu dönemde çift­le­r, bir­lik­te yap­mak­tan mut­lu ol­duk­la­rı tüm et­kin­lik­le­ri ya­pa­bilir, aş­kı, sev­gi­yi, be­bek­le­ri­ni, dün­ya­yı ve va­ro­luş ener­ji­si­ni be­ra­ber­ce ye­ni­den keş­fedebilirler. Ayrıca bu dönem, de­ğiş­mek, de­rin­leş­mek, ol­gun­laş­mak ebe­veyn ol­ma­ya ha­zır­lan­mak için de en iyi za­man­dır. Sık sık, kurs­la­rıma ka­tı­lan ba­ba aday­la­rı­nın bir ço­ğu­nun göz­le­rin­de bu pı­rıl­tı­yı gö­rü­rüm. Baba adayları, eşleri­ne do­ku­nur­ken onları şef­kat­le sa­rıp sar­ma­lar­ken, do­ğum­da eşlerinin ve bebeklerinin yol­cu­lu­ğu­na eş­lik eder­ken, do­ğum son­ra­sı ya­şa­nan­la­rı he­ye­can­la an­la­tır­ken, an­lat­tık­la­rı­mı ve uy­gu­la­ma­la­rı har­fi­yen ha­tır­lar­ken, em­zir­me ve be­bek ba­kı­mı ko­nu­sun­da eşlerine yar­dım­cı ol­mak için gay­ret gös­te­rir­ken, on­la­ra hay­ran olu­rum. Bu genç ba­ba­la­rın du­yar­lı­lık­la­rından, ai­le­lerine böy­le­si­ne özen gös­te­rip, sa­hip çık­ma­la­rın­dan gu­rur du­yu­yor ve hep­si­ni kut­lu­yo­rum.
Doğum esnasında babalara tavsiyeler
Do­ğu­ma ka­tı­l­mak, do­ğum­ha­ne­de bulunmak de­mek de­ğil­dir. Do­ğum baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ev­de ya­pı­la­cak­lar, has­ta­ne­ye gi­diş, has­ta­ne oda­sın­da ve do­ğum­ha­ne­de ola­cak­la­rı bil­mek, do­ğum bil­gi­si, do­ğu­mun ev­re­le­rin­de ya­pı­la­cak ma­saj­lar ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı, ne­fes tek­nik­le­ri, eşi­nin gev­şe­ye­bil­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak do­kun­ma­lar, önem­li ve alın­ma­sı ge­rek­li bil­gi­ler­dir. Hiç­bir şey bil­me­den, yar­dım tek­nik­le­ri­ni öğ­ren­me­den za­ten bir part­ner ola­maz­sı­nız. Ruhunuzda böyle bir katılımcılık olmadan doğumhanede bulunmanızın size de eşinize de bir faydası olmayacaktır. Böyle bir durumda, be­de­ni­niz ora­da ola­cak, gö­zü­nüz gö­re­cek ama ru­hu­nuz mu­ci­ze­yi al­gı­lı­ya­ma­ya­cak, do­ğum anı­nın ener­ji­si­ni his­se­de­me­ye­cek, ha­zır­lık­sız ya­şa­dı­ğı­nız bu de­ne­yim, bel­ki de yan­lış duy­gu­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ola­cak­tır. Ba­ba ada­yı ise­niz, ev­de eşi­ni­zin do­ğum kasılmaları baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ma­saj­lar, otur­ma po­zis­yon­la­rı, ne­fes­le­rin kon­tro­lü, kasılma ara­lık­la­rı­nın sa­at ile ta­ki­bi, has­ta­ne va­li­zi­ne son ek­le­ne­cek­ler ile il­gi­le­nin. Has­ta­ne­ye ula­şı­mı da siz sağ­la­ya­cak­sı­nız!
Doğum başlıyor…
Has­ta­ne­ye ge­lin­di­ğin­de ise oda­nın ses­siz ve loş olmasını sağlayın. Kasılma ara­lık­la­rın­da gev­şe­yip, din­le­ne­bi­le­ce­ği bir or­tam yaratın. Ak­tif faz sü­re­cin­de odanın ka­la­ba­lık ol­ma­ma­sına özen gösterin. Bu sü­reç­te an­ne ada­yın­da mi­zaç de­ği­şik­lik­le­ri olabileceği için bu duruma hazırlıklı olun. Et­ra­fın­da onun ve si­zin ai­le­niz­den bi­rey­le­rin ol­ma­sı bi­le eşi­ni­ze sı­kın­tı ve­rebilir. Eğer ya­kın­la­rı­nı­zın oda­dan çık­ma­la­rı­nı siz sağ­laya­mı­yor­sa­nız, bu­nu do­ğu­mu ta­kip eden hem­şi­re­nin ku­la­ğı­na fı­sıl­da­ya­bi­lir­si­niz. Kasılmalar sı­ra­sın­da ne­fes­le­re ka­tı­la­rak, eşi­ni­zin is­te­di­ği nok­ta­la­ra ma­saj ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı (öğ­ren­di­ği­niz şe­kil­de) yap­ma­lı­sı­nız. Onun ken­di­ni kas­tı­ğı­nı his­set­ti­ği­niz­de ba­cak­la­rı­na, omuz­la­rı­na, çe­ne­si­ne, en­se­si­ne do­ku­na­rak gev­şe­me­si­ni ha­tır­la­tın. Epi­du­ral anes­te­zi uy­gu­lan­mış­sa eşi­niz me­sa­ne­si­nin dol­du­ğu­nu his­se­de­me­ye­bi­lir. Bu nedenle zaman zaman tu­va­le­te git­me­si­ni sağ­la­yın. Yer çe­ki­min­den fay­da­la­na­bil­mek için eşi­ni­zin ko­lu­na gi­rip, onun­la yü­rü­me­yi de­ne­yin. Ya­tak­ta po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­tir­me­si­ne yar­dım­cı olun, yan ya­tış po­zis­yon­la­rın­da ba­cak­la­rı­nın ara­sı­na mut­la­ka bir yas­tıkla destek ya­pın. Onu teş­vik edi­ci, ce­sa­ret­len­di­ri­ci sev­gi söz­cük­le­ri fı­sıl­da­yın. Eşinizin, hem oda­da hem de do­ğum­ha­ne­de ağ­zı ve du­dak­la­rı ku­ru­du­ğun­da kü­çük buz par­ça­cık­la­rı ve­re­rek, duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı gi­der­me­ye ça­lı­şın. Çok mik­tar­da su ve su­lu gı­da­lar ve­ril­me­si, mi­de bu­lan­tı­sı­na neden ola­ca­ğın­dan buz ter­cih etmelisiniz. Du­dak­la­rı­ için nem­len­di­ri­ci kul­la­nabilir, so­ğuk su ile ıs­la­tıl­mış bir bez ile ter­le­yen yü­zü­nü ve boy­nu­nu sık aralıklarla silebilirsiniz. Do­ğum­ha­ne­de eşi­ni­zin ba­şu­cun­da olun ve ıkın­ma ça­ba­la­rı­nı des­tek­le­yin. Ikınma anında, eşiniz doğum masasına tutunup kendini çekerken omuzlarından destek olup ıkın­ma­sı­na yardımcı olun ki çok yo­rul­ma­sın. Ikın­ma­sı­nı kes­me­si ge­rek­ti­ğin­de, ne­fes­le­ri kul­la­na­rak ıkın­ma­yı kon­trol et­me­si­ne de yar­dım­cı olmalısınız. Ya­pı­la­cak çok şeyin var olduğunu hatırlayın. Bu nedenle ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­da ona des­tek ol­mak üze­re eşi­ni­zin ba­şu­cun­da ol­ma­nız bi­le onun için çok önem­lidir; bu­nu unut­ma­yın…  Sevgiler,  Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

2-6 yaş çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim

Önemli Noktalar 2-6 yaş döneminde tohumları ektiğiniz ve çocuğunuzun kişiliğinin oluştuğu dönem olması itibariyle çok önemli. Çocuklarınızın sosyal ve duygusal gelişimlerine nasıl fayda sağlayabileceğinizi anlamak

Bebeğinizin beyin gelişimi

Önemli Noktalar Bilişsel gelişim, düşünme ve kavrama sistemindeki gelişmelere verilen isimdir. Gözlemleri, dokunması, hissetmesi, duyması, koklaması gibi beş duyuya ait yaşadığı her bir deneyim beyninin

Hamileler için beslenme önerileri

Önemli Noktalar Gebelik dönemi; günlük kalori, alınması gerekli sıvı, protein, vitamin, mineraller, temel ve eser elementlerin ihtiyacının arttığı bir dönemdir. Gebelikte günlük öğün sayınızı en

37. Hafta Hamilelik

Bu haftadan itibaren ev işlerinden de izne ayrılın. Eşiniz ve yakınlarınız tüm ev işi görevlerini seve seve sizin yerinize yaparlar. Ne de olsa ailenin odak

Çocuklarda sağlıklı yeme alışkanlığı…

Önemli Noktalar Çocuğunuzu sevmediği yemeklere, örneğin farklı sebze yemeklerine vb. alıştırmak için yemeği eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Bugün dünyada hızla yaygınlaşan bir eğilim çocuğunuza yemeği

23. Hafta gelişim

Merhaba! Kidokit’le haftalık buluşmamıza hoş geldiniz. Kidokit’le tekrar sizle birlikte olmak çok güzel! Aslında bu döneme kadar bebeğinizin gelişimi çok hızlıydı ama bir kısmını kendi

17. Hafta gelişim

Merhaba! Kidokit’le haftalık buluşmamıza hoş geldiniz. Bu haftaya bebeğimizin yeni yeni başlayacak ve belki de hiç bitmeyecek hareketliliğine değinerek başlayacağız.

Bebeğimi nasıl tutmalıyım?

Önemli Noktalar Bebeğinizin kafasını omzunuza dayamak ve bir elinizle poposunun altından tutarken diğer bir elinizle sırtından desteklemek de onu tutabileceğiniz güzel pozisyonlardan biridir. İlk haftalardan

Anne sütü yetersizse…

Bebeğin memeye doğru oturtulamaması, sıklık ve süre olarak yetersiz emzirme en sık rastlanan problemlerdendir. Memeler yeterince boşalamadığı için üst merkezlere ‘süt yeterli’ mesajı gider ve