Kidokit Logo

Baba adayının doğuma katılımı

Baba Adayı ve Anne Adayı

Önemli Noktalar

Doğum öncesinde babalara tavsiyeler;

Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bilmesi ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yar. Gü­nü­müz­de ha­mi­le kal­mak es­ki­den ol­du­ğu gi­bi, ya­şa­mın ge­re­ği de­ğil, bir­lik­te alı­nan çok önem­li bir ka­rar. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz. Bu insan ge­le­ce­ğe uza­ta­ca­ğı­nız bir köp­rü ola­cak. Umut­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­cek ve dün­ya­mı­zı gü­zel­leş­ti­rip, an­lam ka­ta­cak. Ai­le­ni­ze mut­lu­luk ge­ti­re­cek bir ço­cu­ğa sa­hip ola­ca­ksınız.

An­ne ve ba­ba ol­ma ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra, ba­ba ada­yı bu sü­re­ce da­hil ola­bi­lir. Gü­nü­müz tek­no­lo­ji ça­ğı sayesinde an­ne-ba­ba ada­yı için, be­şinci ve­ya al­tın­cı haf­ta­dan iti­ba­ren, ul­tra­so­nog­ra­fik tet­kik­ler­le be­be­ğin ay ay ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek ke­yif­li ve he­ye­can ve­ri­ci  bir pay­la­şım­dır.

İlk üç ay­lık kri­tik sü­re­cin ta­mam­lan­ma­sın­dan son­ra ge­len ikin­ci üç ay­lık dö­nem, ha­mi­le­li­ğin en ke­yif­li za­ma­nıdır. Bu dönemde çift­le­r, bir­lik­te yap­mak­tan mut­lu ol­duk­la­rı tüm et­kin­lik­le­ri ya­pa­bilir, aş­kı, sev­gi­yi, be­bek­le­ri­ni, dün­ya­yı ve va­ro­luş ener­ji­si­ni be­ra­ber­ce ye­ni­den keş­fedebilirler. Ayrıca bu dönem, de­ğiş­mek, de­rin­leş­mek, ol­gun­laş­mak ebe­veyn ol­ma­ya ha­zır­lan­mak için de en iyi za­man­dır.

Sık sık, kurs­la­rıma ka­tı­lan ba­ba aday­la­rı­nın bir ço­ğu­nun göz­le­rin­de bu pı­rıl­tı­yı gö­rü­rüm. Baba adayları, eşleri­ne do­ku­nur­ken onları şef­kat­le sa­rıp sar­ma­lar­ken, do­ğum­da eşlerinin ve bebeklerinin yol­cu­lu­ğu­na eş­lik eder­ken, do­ğum son­ra­sı ya­şa­nan­la­rı he­ye­can­la an­la­tır­ken, an­lat­tık­la­rı­mı ve uy­gu­la­ma­la­rı har­fi­yen ha­tır­lar­ken, em­zir­me ve be­bek ba­kı­mı ko­nu­sun­da eşlerine yar­dım­cı ol­mak için gay­ret gös­te­rir­ken, on­la­ra hay­ran olu­rum. Bu yüzden genç ba­ba­la­rın du­yar­lı­lık­la­rından, ai­le­lerine böy­le­si­ne özen gös­te­rip, sa­hip çık­ma­la­rın­dan gu­rur du­yu­yor ve hep­si­ni kut­lu­yo­rum.

Doğum esnasında babalara tavsiyeler

Her şeyden önce do­ğu­ma ka­tı­l­mak, do­ğum­ha­ne­de bulunmak de­mek de­ğil­dir. Bununla birlikte do­ğum baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ev­de ya­pı­la­cak­lar, has­ta­ne­ye gi­diş, has­ta­ne oda­sın­da ve do­ğum­ha­ne­de ola­cak­la­rı bil­mek, do­ğum bil­gi­si, do­ğu­mun ev­re­le­rin­de ya­pı­la­cak ma­saj­lar ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı, ne­fes tek­nik­le­ri, eşi­nin gev­şe­ye­bil­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak do­kun­ma­lar, önem­li ve alın­ma­sı ge­rek­li bil­gi­ler­dir. Bu nedenle hiç­bir şey bil­me­den, yar­dım tek­nik­le­ri­ni öğ­ren­me­den za­ten bir part­ner ola­maz­sı­nız. Bu yüzden ruhunuzda böyle bir katılımcılık olmadan doğumhanede bulunmanızın size ve eşinize faydası olmayacaktır. Böyle bir durumda, be­de­ni­niz ora­da ola­cak gö­zü­nüz gö­re­cek ama ru­hu­nuz mu­ci­ze­yi al­gı­laya­ma­ya­cak. Sonuç olarak do­ğum anı­nın ener­ji­si­ni his­se­de­me­ye­ceksiniz. Ha­zır­lık­sız ya­şa­dı­ğı­nız bu de­ne­yim, bel­ki de yan­lış duy­gu­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ola­cak­tır.

Ba­ba ada­yıysanız, ev­de eşi­ni­zin do­ğum kasılmaları baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ma­saj­lar, otur­ma po­zis­yon­la­rı, ne­fes­le­rin kon­tro­lü, kasılma ara­lık­la­rı­nın sa­at ile ta­ki­bi, has­ta­ne va­li­zi­ne son ek­le­ne­cek­ler ile il­gi­le­nin. Has­ta­ne­ye ula­şı­mı da siz sağ­la­ya­cak­sı­nız!

Doğum başlıyor…

Has­ta­ne­ye ge­lin­di­ğin­de ise oda­nın ses­siz ve loş olmasını sağlayın. Ayrıca kasılma ara­lık­la­rın­da gev­şe­yip, din­le­ne­bi­le­ce­ği bir or­tam yaratın. Ak­tif faz sü­re­cin­de odanın ka­la­ba­lık ol­ma­ma­sına özen gösterin. Bu sü­reç­te an­ne ada­yın­da mi­zaç de­ği­şik­lik­le­ri olabileceği için bu duruma hazırlıklı olun. Hatta et­ra­fın­da onun ve si­zin ai­le­niz­den bi­rey­le­rin ol­ma­sı bi­le eşi­ni­ze sı­kın­tı ve­rebilir. Eğer ya­kın­la­rı­nı­zın oda­dan çık­ma­la­rı­nı siz sağ­laya­mı­yor­sa­nız, bu­nu do­ğu­mu ta­kip eden hem­şi­re­nin ku­la­ğı­na fı­sıl­da­ya­bi­lir­si­niz.

Kasılmalar sı­ra­sın­da ne­fes­le­re ka­tı­la­rak, eşi­ni­zin is­te­di­ği nok­ta­la­ra ma­saj ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı (öğ­ren­di­ği­niz şe­kil­de) yap­ma­lı­sı­nız. Onun ken­di­ni kas­tı­ğı­nı his­set­ti­ği­niz­de ba­cak­la­rı­na, omuz­la­rı­na, çe­ne­si­ne, en­se­si­ne do­ku­na­rak gev­şe­me­si­ni ha­tır­la­tın.

Epi­du­ral anes­te­zi uy­gu­lan­mış­sa eşi­niz me­sa­ne­si­nin dol­du­ğu­nu his­se­de­me­ye­bi­lir. Bu nedenle zaman zaman tu­va­le­te git­me­si­ni sağ­la­yın.

Yer çe­ki­min­den fay­da­la­na­bil­mek için eşi­ni­zin ko­lu­na gi­rip, onun­la yü­rü­me­yi de­ne­yin. Ya­tak­ta po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­tir­me­si­ne yar­dım­cı olun. Yan ya­tış po­zis­yon­la­rın­da ba­cak­la­rı­nın ara­sı­na mut­la­ka bir yas­tıkla destek ya­pın. Bunun dışında onu teş­vik edi­ci, ce­sa­ret­len­di­ri­ci sev­gi söz­cük­le­ri fı­sıl­da­yın.

Eşinizin, hem oda­da hem de do­ğum­ha­ne­de ağ­zı ve du­dak­la­rı ku­ru­du­ğun­da kü­çük buz par­ça­cık­la­rı ve­re­rek, duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı gi­der­me­ye ça­lı­şın. Ancak çok mik­tar­da su ve su­lu gı­da­lar ve­ril­me­si, mi­de bu­lan­tı­sı­na neden ola­ca­ğın­dan buz ter­cih etmelisiniz. Du­dak­la­rı­ için nem­len­di­ri­ci kul­la­nabilir, so­ğuk su ile ıs­la­tıl­mış bir bez ile ter­le­yen yü­zü­nü ve boy­nu­nu sık aralıklarla silebilirsiniz.

Do­ğum­ha­ne­de eşi­ni­zin ba­şu­cun­da olun ve ıkın­ma ça­ba­la­rı­nı des­tek­le­yin. Ikınma anında, eşiniz doğum masasına tutunup kendini çekerken omuzlarından destek olup ıkın­ma­sı­na yardımcı olun ki çok yo­rul­ma­sın .Ayrıca ıkın­ma­sı­nı kes­me­si ge­rek­ti­ğin­de, ne­fes­le­ri kul­la­na­rak ıkın­ma­yı kon­trol et­me­si­ne de yar­dım­cı olmalısınız.

Son olarak ya­pı­la­cak çok şeyin var olduğunu hatırlayın. Bu nedenle ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­da ona des­tek ol­mak üze­re ba­şu­cun­da ol­ma­nız bi­le onun için çok önem­lidir. Bu­nu unut­ma­yın…

 Sevgiler, 

Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

İlk anne sütünü tadan bebek

Kolostrum nedir

Önemli Noktalar Doğumdan hemen sonra ilk üç gün içinde gelen ve kolostrum olarak adlandırılan süt özel bir yapıya sahiptir ve bu sıvıda otuzdan fazla madde

Evet hayır oyunu

Evet hayır oyunu siz ebeveynlerin çocukluğuna dair nostaljik bir dikkat-konsantrasyon oyunudur. Yolculuk veya herhangi bir yerde kolayca oynanır. Eğlence garanti..

dramatik

Dramatik oyunun çocuğunuza katkıları

Dramatik oyun türünde çocuğunuz sizlerin, yetişkinlerin ya da farklı kişilerin rollerini oynar. Bu sayede gelecekteki rollerini ya da dünyada varolan diğer farklı insanların rollerini ve

Masaj yapılan bebek

Bebeklerde ilk masaj ne zaman yapılabilir?

Önemli Noktalar İlk bir ay masaj yapılmaması konusunda genel bir görüş vardır çünkü bebekler yeni doğduğunda henüz deri yapıları tam olarak gelişmemiştir. Bebekler için kalabalık

Annesinin kucağında uyuyan bebek

Doğum sonrası zaman ve anne bebek bağı

Önemli Noktalar • Bebeğiniz doğduktan sonra onu hemen göğsünüze koymalısınız; ten temasını hissetmek, yeni dünyaya doğuvermiş bebeğiniz ve sizin için çok önemlidir. • Yeni bebekler

Yemek Yemekte Zorlanan Çocuk

İştahsızlık ve yemek seçme

Önemli Noktalar Yemek seçme, yemeği reddetme çocuklarda sık görülen olumsuz beslenme davranışlarıdır. Sorun çocuğun anne-babanın beklentilerinin altında yemek yemesi veya önerilen gıdaların bazılarını istemli olarak

Mavi şapkalı bebek

Büyüme ve gelişimin izlenmesi

Önemli Noktalar Büyüme sürecinde başta genetik faktörler olmak üzere hormonlar, dokulara özgü büyüme faktörleri, beslenme, iç ve dış ortam faktörleri etkili olur. Çocukta sağlık durumunu

Çocuklarda Ağız ve Diş Bakımı

Çocuklarda ağız ve diş bakımı

Önemli Noktalar Diş çürüğü ülkemizde ve dünyada çocukluk çağının en sık görülen kronik (süreğen), mikrobik hastalığıdır. Diş minesi her ne kadar vücuttaki en sert madde

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!