Bebek masajı

Be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Be­be­ği­ni­ze sa­bır­la, sev­giy­le ve şef­kat­le do­kun­ma­nız onun ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Ma­saj, gaz ve dış­kı­la­ma prob­le­mi ya­şa­yan be­bek­le­rin bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ma­sı­nı sağ­lar. Ma­saj, be­be­ği­ni­zi sa­kin­leş­ti­ren ve ra­hat­la­tan, be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­yen ke­yif­li bir et­kin­lik­tir.

Be­be­ği­ni­zin bi­linç­li bir ra­hat­la­ma ye­te­ne­ği ka­zan­ma­sı, bü­yü­me­nin ya­ra­ta­ca­ğı zor­luk­lar­la ba­şa çık­ma­sın­da ona yar­dım­cı ola­cak çok önem­li bir avan­taj ve bu ilk gün­le­rin­de ona ve­re­bi­le­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye ola­cak­tır. Bu­nun ya­nı ­sı­ra ma­saj, do­kun­ma uyarısıyla vü­cut­ta bir di­zi ola­yı baş­la­tır. Me­se­la in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı ar­tar. Bu da gı­da­la­rın emi­li­mi­ni ar­tı­ra­rak ge­liş­me­yi hız­lan­dı­rır. Ay­rı­ca ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Do­la­şı­mı ak­ti­ve ede­rek kal­bin iş yü­kü­nü azal­tır, so­lu­num ve sin­di­rim sis­te­mi­ni ra­hat­la­tır. Be­bek ken­di­ni dön­dü­re­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ni an­cak üçün­cü ay­dan son­ra ka­zan­dı­ğı için özel­lik­le ilk üç ay­da ma­saj çok ya­rar­lı­dır.

“Has­ta­ne­de, be­bek hem­şi­re­si ola­rak ça­lış­tı­ğım dö­nem­de sık­ça ya­şa­dı­ğı­mız bir ola­yı ha­tır­lı­yo­rum. Ye­ni doğ­muş bir be­be­ği an­ne­si­nin ku­ca­ğı­na ve­rip, oda­dan ay­rıl­dık­tan bir sü­re son­ra, an­ne pa­nik­le be­bek hem­şi­re­si­ni ge­ri ça­ğı­rır, be­be­ği­nin ağ­la­dı­ğı­nı ve ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­me­di­ği­ni söy­ler­. Bu­nun nor­mal ol­du­ğu­nu ve be­bek­le­rin ken­di­le­ri­ni ağ­la­ya­rak ifa­de et­tik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, bebeği ku­ca­ğı­mı­za al­dı­ğı­mız­da, be­bek he­men su­sar ve tabii böyle bir durumda an­ne de bi­raz kı­rı­lır­.”

An­ne­nin gü­ven­siz­li­ği, na­sıl tu­ta­rım kor­ku­su, ağ­la­dı­ğın­da en­di­şe duy­ma­sı be­be­ğin ken­di­ni teh­li­ke­de his­set­me­si­ne ne­den olur­ken, be­bek hem­şi­re­si­nin ku­ca­ğın­da his­set­ti­ği gü­ven ve em­ni­yet­te­yim duy­gu­su ise ona hu­zur ve­ri­yor­du. Be­be­ğin, bu hem­şi­re, bu da be­nim an­nem gi­bi bir far­kın­da­lı­ğı he­nüz yok­tur. Yal­nız­ca olum­lu ve olum­suz ener­ji­yi his­se­der. An­ne­le­rin be­bek­le­ri­ni tu­tar­ken, giy­di­rirken bir ye­ri­ni in­ci­ti­rim kor­ku­su, te­dir­gin­li­ği kı­sa bir sü­re son­ra ge­çer, be­bek­le­rin de, ilk gün­ler­de­ki ürk­me ref­lek­si bi­rin­ci ayın so­nun­da bü­yük öl­çü­de aza­lır. Kı­sa­ca ar­tık iki­si de biri birini be­nim­se­miş­tir. Be­be­ği­ni­ze ma­saj yap­ma vak­ti de gel­miş­tir.

Bü­tün can­lı­lar­da, iç­gü­dü­sel olarak yav­ru­su­nu ha­ya­ta ha­zır­la­ma do­ku­nuş­la­rı­na rast­la­rız. İn­san­lar­da ise bu, be­bek yü­rü­ye­ne ka­dar de­vam et­me­li­dir, bu­na be­bek ma­sa­jı adı ve­ri­yo­ruz. Ma­saj, do­kun­ma­nın da­ha pro­fes­yo­nel şek­li­dir.

Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

İki haftada uzun süren ishallere dikkat! 

Önemli Noktalar İshal (diyare) günlük kaka sayısında artma ve kıvamında yumuşama olarak tanımlanır. Akut ishaller ani başlar ve genellikle bir hafta içinde düzelir. İki haftadan

İlk 6 ay sadece anne sütü

Önemli Noktalar Anne sütü, her zaman hazır, sıcak, bebeğin ideal büyümesini sağlayacak içerikte, mikroplara karşı koruyucu, sindirimi kolay, ucuz, anneyle bebek arasındaki bağı güçlendiren mükemmel

Parmak kukla yapımı

Parmak kuklaları hazır almak yerine evde yapmaya ne dersiniz? Yapımı oldukça basit. Hem yaparken hem de yaptıktan sonra oynayacağınız tüm etkinliklerde işinize yarayacak bir oyuncak

9. Hafta gelişim

Merhaba! Kidokit’le haftalık buluşmamıza hoş geldiniz. Ve bebeğiniz ikinci ayını doldurdu. Haydi üçüncü ayımıza keyifli bir başlangıç yapalım.

Spora başlamak için uygun yaş

Önemli Noktalar Düzenli spor yapmak çocukların dengesi, esnekliği, dayanıklılıkları ve güçlü motor becerileri için oldukça önemli. Spor yapmak ve özellikle de ileride profesyonel bir sporcu

45. Hafta gelişim

Merhaba! Kidokit haftalık buluşmalarımızda bir kez daha birlikteyiz. Bazı ebeveynler için bebeklik en tatlı zaman iken bazıları için de en zorlayıcı dönem olabiliyor. Zorluklarıyla keyifleriyle

Bulantı-kusma

Önemli Noktalar Kusma, mide içeriğinin fizyolojik yolunun tam tersi yönünde, karın kaslarının kasılması ve yemek borusu mide arasındaki kapakçığın açılması sonucu ağızdan geri çıkmasıdır. Bulantı

3. Hafta gelişim

Merhaba! Kidokit’le haftalık buluşmamıza hoş geldiniz. Bu hafta size öncelikle bebeğinizin reflekslerinden bahsetmek istiyoruz. Bebeğiniz birçok refleksle doğmuştur. Refleksler, dışardan gelen uyaranlar sonucu verdiğimiz istem