Kidokit Logo

Bebek masajı

Masaj Yapılan Bebek

Öncelikle Bebek masajı nedir?

İlk olarak be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Her şeyden önce be­be­ği­ni­ze sa­bır­la, sev­giy­le ve şef­kat­le do­kun­ma­nız onun ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Ayrıca ma­saj, gaz ve dış­kı­la­ma prob­le­mi ya­şa­yan be­bek­le­rin bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ma­sı­nı sağ­lar. Ma­saj, be­be­ği­ni­zi sa­kin­leş­ti­ren ve ra­hat­la­tan, be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­yen ke­yif­li bir et­kin­lik­tir.

Be­be­ği­ni­zin bi­linç­li bir ra­hat­la­ma ye­te­ne­ği ka­zan­ma­sı, bü­yü­me­nin ya­ra­ta­ca­ğı zor­luk­lar­la ba­şa çık­ma­sın­da ona yar­dım­cı ola­cak çok önem­li bir avan­taj ve bu ilk gün­le­rin­de ona ve­re­bi­le­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye ola­cak­tır. Bu­nun dışında ma­saj, do­kun­ma uyarısıyla vü­cut­ta bir di­zi ola­yı baş­la­tır. Me­se­la in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı ar­tar. Bu nedenle gı­da­la­rın emi­li­mi­ni ar­tı­ra­rak ge­liş­me­yi hız­lan­dı­rır. Ay­rı­ca ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Do­la­şı­mı ak­ti­ve ede­rek kal­bin iş yü­kü­nü azal­tır, so­lu­num ve sin­di­rim sis­te­mi­ni ra­hat­la­tır. Be­bek ken­di­ni dön­dü­re­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ni an­cak üçün­cü ay­dan son­ra ka­zan­dı­ğı için özel­lik­le ilk üç ay­da ma­saj çok ya­rar­lı­dır.

Doğum sonrası

“Has­ta­ne­de, be­bek hem­şi­re­si ola­rak ça­lış­tı­ğım dö­nem­de sık­ça ya­şa­dı­ğı­mız bir ola­yı ha­tır­lı­yo­rum. Ye­ni doğ­muş bir be­be­ği an­ne­si­nin ku­ca­ğı­na ve­rip, oda­dan ay­rıl­dık­tan bir sü­re son­ra, an­ne pa­nik­le be­bek hem­şi­re­si­ni ge­ri ça­ğı­rır. Be­be­ği­nin ağ­la­dı­ğı­nı ve ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­me­di­ği­ni söy­ler­. Bu­nun nor­mal ol­du­ğu­nu ve be­bek­le­rin ken­di­le­ri­ni ağ­la­ya­rak ifa­de et­tik­le­ri­ni söy­le­­riz. Bebeği ku­ca­ğı­mı­za al­dı­ğı­mız­da, be­bek he­men su­sar ve tabii böyle bir durumda an­ne de bi­raz kı­rı­lır­.”

An­ne­nin gü­ven­siz­li­ği, na­sıl tu­ta­rım kor­ku­su, ağ­la­dı­ğın­da en­di­şe duy­ma­sı be­be­ğin ken­di­ni teh­li­ke­de his­set­me­si­ne ne­den olur­ken, be­bek hem­şi­re­si­nin ku­ca­ğın­da his­set­ti­ği gü­ven ve em­ni­yet­te­yim duy­gu­su ise ona hu­zur ve­ri­yor­du. Çünkü, bebe­­ğin, bu hem­şi­re, bu da be­nim an­nem gi­bi bir far­kın­da­lı­ğı he­nüz yok­tur. Yal­nız­ca olum­lu ve olum­suz ener­ji­yi his­se­der. An­ne­le­rin be­bek­le­ri­ni tu­tar­ken, giy­di­rirken bir ye­ri­ni in­ci­ti­rim kor­ku­su, te­dir­gin­li­ği kı­sa bir sü­re son­ra ge­çer. Be­bek­le­rin de, ilk gün­ler­de­ki ürk­me ref­lek­si bi­rin­ci ayın so­nun­da bü­yük öl­çü­de aza­lır. Kı­sa­ca ar­tık iki­si de birbirini be­nim­se­miş­tir. Be­be­ği­ni­ze ma­saj yap­ma vak­ti de gel­miş­tir.

Sonuç olarak, bü­tün can­lı­lar­da, iç­gü­dü­sel olarak yav­ru­su­nu ha­ya­ta ha­zır­la­ma do­ku­nuş­la­rı­na rast­la­rız. İn­san­lar­da ise bu, be­bek yü­rü­ye­ne ka­dar de­vam et­me­li­dir, bu­na be­bek ma­sa­jı adı ve­ri­yo­ruz. Ma­saj, do­kun­ma­nın da­ha pro­fes­yo­nel şek­li­dir.

Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Ağlayan bebek ve annesi

Hassas (kritik) dönemler

Önemli Noktalar Doğumdan 6 yaşına kadarki dönemde, çocuklarımızın belli bir konuya ilgileri önemli ölçüde artar ve şayet bu ilgi ve hevesleri yeterince beslenilirse elimizde harika

Banyo yapan bebek

Banyo zamanı!

Önemli Noktalar Çocukların çok büyük bir kısmı su ile oynamaya bayılırlar ve bu yüzden banyo yapmak onlar için en iyi aktivitelerden biri olur. Banyo zamanından

bebek ayakları

Tuvalet eğitimi

Önemli Noktalar Düzenli bağırsak hareketleri olması, basit komutları anlayıp yapmak, Bağımsızlık göstermek, “hayır” diyebilmek vb. gibi belirtiler çocukların tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren bazı belirtilerdir.

Bebeğini Tutan Anne

Emzirme ve öncesi…

Önemli Noktalar Bebeğinizin emmeye başlaması için çoğu zaman tek yapmanız gereken bebeğinizi rahat emzirme pozisyonunda tutmaktır. Bebeğiniz memeye kenetlendiğinde sadece göğüs ucunuzu değil areolanın büyük

dil ve duyu gelişimi

Dil ve duyu gelişimini desteklemek 

Bebeğinizin algısı ve duyuları her geçen gün kuvvetlenmektedir. Giderek nesnelerin sadece görünüşü ile değil dokusu ve tadı ile de ilgilenmektedir. Nesnelerin şekil değiştirebildiğini ve soğuk

26. Hafta Hamilelik

26. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER Artık gebelikte 26. hafta dönemine girdiniz. Rahiminizde bu haftalardan itibaren zaman zaman ortaya çıkan ani kasılma ve gevşemeler hissederseniz korkmayın.

Bebeğini emziren anne

Emzirmenin süresi

Önemli Noktalar Anne sütünün ve emzirmenin; çocuğun sağlığına, beslenmesine, gelişimine pek çok yararı olduğu gibi çocuğun psikolojik ve zekâ gelişimine de önemli ölçüde katkısı olduğu

37. Hafta Hamilelik

Artık gebelikte 37. hafta dönemine girdiniz. Bu haftadan itibaren ev işlerinden de izne ayrılın. Eşiniz ve yakınlarınız tüm ev işi görevlerini seve seve sizin yerinize

3. Hafta Hamilelik

3. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER 3. Hafta yumurtalıkta gelişen folikül çatladıktan sonra serbestleşen yumurta hücresi sıklıkla aynı taraftaki Fallop tüpünün saçakları tarafından içeriye alınır. Ondan

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!