Kidokit Logo

Bebek masajı

Masaj Yapılan Bebek

Öncelikle Bebek masajı nedir?

İlk olarak be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Her şeyden önce be­be­ği­ni­ze sa­bır­la, sev­giy­le ve şef­kat­le do­kun­ma­nız onun ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Ayrıca ma­saj, gaz ve dış­kı­la­ma prob­le­mi ya­şa­yan be­bek­le­rin bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ma­sı­nı sağ­lar. Ma­saj, be­be­ği­ni­zi sa­kin­leş­ti­ren ve ra­hat­la­tan, be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­yen ke­yif­li bir et­kin­lik­tir.

Be­be­ği­ni­zin bi­linç­li bir ra­hat­la­ma ye­te­ne­ği ka­zan­ma­sı, bü­yü­me­nin ya­ra­ta­ca­ğı zor­luk­lar­la ba­şa çık­ma­sın­da ona yar­dım­cı ola­cak çok önem­li bir avan­taj ve bu ilk gün­le­rin­de ona ve­re­bi­le­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye ola­cak­tır. Bu­nun dışında ma­saj, do­kun­ma uyarısıyla vü­cut­ta bir di­zi ola­yı baş­la­tır. Me­se­la in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı ar­tar. Bu nedenle gı­da­la­rın emi­li­mi­ni ar­tı­ra­rak ge­liş­me­yi hız­lan­dı­rır. Ay­rı­ca ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Do­la­şı­mı ak­ti­ve ede­rek kal­bin iş yü­kü­nü azal­tır, so­lu­num ve sin­di­rim sis­te­mi­ni ra­hat­la­tır. Be­bek ken­di­ni dön­dü­re­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ni an­cak üçün­cü ay­dan son­ra ka­zan­dı­ğı için özel­lik­le ilk üç ay­da ma­saj çok ya­rar­lı­dır.

Doğum sonrası

“Has­ta­ne­de, be­bek hem­şi­re­si ola­rak ça­lış­tı­ğım dö­nem­de sık­ça ya­şa­dı­ğı­mız bir ola­yı ha­tır­lı­yo­rum. Ye­ni doğ­muş bir be­be­ği an­ne­si­nin ku­ca­ğı­na ve­rip, oda­dan ay­rıl­dık­tan bir sü­re son­ra, an­ne pa­nik­le be­bek hem­şi­re­si­ni ge­ri ça­ğı­rır. Be­be­ği­nin ağ­la­dı­ğı­nı ve ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­me­di­ği­ni söy­ler­. Bu­nun nor­mal ol­du­ğu­nu ve be­bek­le­rin ken­di­le­ri­ni ağ­la­ya­rak ifa­de et­tik­le­ri­ni söy­le­­riz. Bebeği ku­ca­ğı­mı­za al­dı­ğı­mız­da, be­bek he­men su­sar ve tabii böyle bir durumda an­ne de bi­raz kı­rı­lır­.”

An­ne­nin gü­ven­siz­li­ği, na­sıl tu­ta­rım kor­ku­su, ağ­la­dı­ğın­da en­di­şe duy­ma­sı be­be­ğin ken­di­ni teh­li­ke­de his­set­me­si­ne ne­den olur­ken, be­bek hem­şi­re­si­nin ku­ca­ğın­da his­set­ti­ği gü­ven ve em­ni­yet­te­yim duy­gu­su ise ona hu­zur ve­ri­yor­du. Çünkü, bebe­­ğin, bu hem­şi­re, bu da be­nim an­nem gi­bi bir far­kın­da­lı­ğı he­nüz yok­tur. Yal­nız­ca olum­lu ve olum­suz ener­ji­yi his­se­der. An­ne­le­rin be­bek­le­ri­ni tu­tar­ken, giy­di­rirken bir ye­ri­ni in­ci­ti­rim kor­ku­su, te­dir­gin­li­ği kı­sa bir sü­re son­ra ge­çer. Be­bek­le­rin de, ilk gün­ler­de­ki ürk­me ref­lek­si bi­rin­ci ayın so­nun­da bü­yük öl­çü­de aza­lır. Kı­sa­ca ar­tık iki­si de birbirini be­nim­se­miş­tir. Be­be­ği­ni­ze ma­saj yap­ma vak­ti de gel­miş­tir.

Sonuç olarak, bü­tün can­lı­lar­da, iç­gü­dü­sel olarak yav­ru­su­nu ha­ya­ta ha­zır­la­ma do­ku­nuş­la­rı­na rast­la­rız. İn­san­lar­da ise bu, be­bek yü­rü­ye­ne ka­dar de­vam et­me­li­dir, bu­na be­bek ma­sa­jı adı ve­ri­yo­ruz. Ma­saj, do­kun­ma­nın da­ha pro­fes­yo­nel şek­li­dir.

Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

duygular-ve-çocuklar

Duygular ve Çocuklarımız…

Duygular ihtiyaçların işaretidir Duygular bir ihtiyaç işaretidir. Öncelikle bunu hatırlamak önemlidir. Hem çocuklar hem yetişkinler bir duygu ifadesi gösterdiklerinde aslında bir fiziksel, ilişkisel, sosyal bir

Birlikte Kitap Okuyan Çocuklar

Etkili soru sormanın 6 yolu

Önemli Noktalar Birçok eğitimci etkili soru sormanın öğrencilerde eleştirel düşünme, kendi düşüncesi ve davranışı üzerine düşünme gibi becerileri desteklediğini ileri sürer. Weimer Etkili soru sormak

Ayakkabısını seçen çocuk

Bebekler için ayakkabı seçimi

Önemli Noktalar İlk yürüme çabalarında bebeğinizin çıplak ayakla dolaşması çok daha fazla önerilir. Ayakkabının temel amacı çocuğunuzu soğuktan ve keskin objelerin zararlarından korurken, ayağa hareket

Banyo yapan bebek

Apgar skoru

Önemli Noktalar Apgar skoru yenidoğan bebeğin doğumdan hemen sonra dış ortama uyumunun hızla değerlendirildiği pratik bir skorlama sistemidir. Bebeğin kalp hızı, solunum eforu, kas tonusu,

Bom oyunu

Evde, arabada, yolculukta hiç malzemesiz oynanan pratik bir oyun ”Bom oyunu”.

Maria Montessori

Dr. Maria Montessori – Gelişim ve 4 evresi

Gelişim evrelerini farklı şekillerde inceleyen bilim insanları ve uzmanlar mevcut. Ama biz burada Dr. Maria Montessori tarafından yapılan sınıflandırmaya değiniyor olacağız. Dr. Maria Montessori gelişimin

24. Hafta Hamilelik

Doktor kontrollerinize düzenli olarak gidiyor musunuz? Artık gebelikte 24. hafta dönemine girdiniz. Doktorunuz size bu haftalarda “şeker yükleme” veya “şeker tarama testi” şeklinde bir test

Birlikte Oynayan Çocuklar

Çocuklara sorumluluk duygusu kazandırmak

Önemli Noktalar Sorumluluk, çocuğun kendisine verilen görevleri yerine getirmesi, yaptığı bir davranışın olumlu ya da olumsuz sonuçlarını kabullenmesi ve başkalarına saygı göstermesidir. Çocuğunuza sorumluluk bilinci

Emzirirken gülen bebek

An­ne sü­tü ve yapısı

Anne sütünün içinde neler var? Ol­gun sü­tün %88’i su, %55’i yağ, %37’si kar­bon­hid­rat ve %8’i pro­te­in­dir. An­ne sü­tü içeriğindeki baş kar­bon­hid­rat lak­toz­dur (süt şe­ke­ri). Sü­tün ka­lo­ri­si­nin

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!